LEGÚJABB BEJEGYZÉSEK

2013. 09. 19.

Nimród, a máguskirály

Már az ókori krónikák és szentírások is legendaként említik. Az ókori krónikák legtöbbje - a görög, a föníciai, a római, az arab, a perzsa, a káldeus, a kínai, a sumér  - egyértelműen elismerő és pozitív személyként ír Nimródról.
Sumér máguskirály volt, aki hatalmas ősi tudással rendelkezett, parancsolni tudott a dzsineknek az arab legendák szerint.
Ő teremtette meg a számmisztikát, az alkímiát, és az asztrológiát.
Azonban, mind az Ó-szövetségben, mind a Talmudban, az izraeliták és istenük (Jahve) ádáz ellensége Nimród. A Talmudban kifejezetten vérengző pogány barbárként szerepel. Nimródot és népét a Talmud gyűlöletes ellenségként írja le.

Mikor és hol élt? 
A fenti források szerint Nimród király Sineár földjén Babilonban (a mai Irak), korban a bibliai özönvizet megelőzően sok ezer évvel élt. Egyes források szerint az özönvíz előtt 5 000-10 000 évvel ezelőtt, más források szerint 12 000-270 000 évvel ezelőtt.
Származását így írják le az arab ókori történetírók:
csak félig volt ember, apja ember volt Tanaisz királynak hívták, aki szintén a sumérok királya volt. Édesanyja, Eilana királynő (Tündér Ilona) a nyugati "szigetekről" (?) az Édenből származott, ahol a dingirek (arab nyelven tündért jelent) éltek.
A dingirek szép vonású ezüst hajú lények voltak, akik nem ismerték a betegséget és az öregséget. Örök életűek voltak. 
Nimród király birodalma a legendák szerint Kínától Atlantiszig terjedt.

Nimród születése és gyermekkora
Születése váratlan és megrázó volt.
Ugyanis a dingir (tündér) és az ember nászából igen ritkán született gyermek. Édesanyja Eilana hosszú napokon keresztüli vajúdás után adott életet Nimródnak, aki csak egy futó pillantást tudott vetni fiára és aztán meghalt.
Tanaisz király felesége elvesztését keservesen és olyan mélyen gyászolta, hogy fiával nem is törődött. Tulajdonképpen Nimródot okolta Eilana haláláért és ez miatt meggyűlölte.
A fiút a sumér katonák nevelték fel, akik megtanították az íj használatára. Nagyon jó tanítványnak minősült az évek során. 10 éves korára precízen megtanult az íjjal bánni. Íját saját maga készítette. 15 évesen már egyedül vadászott és sokszor napokon, heteken keresztül vadászott.

Bábel tornya - Nimród király csatája
Az Ó-szövetség szerint Nimród király építtetett egy hatalmas tornyot, hogy megküzdhessen Jahvéval, az izraeliták istenével.. Jahve ezt látva haragjában összezavarta a torony építőinek nyelvét, akik ez után már nem értették meg egymást és abbahagyták a torony építését és szét széledtek.

Az ókori arab krónikák így írnak erről:
Nimród király 1 éjszaka alatt felépített egy 7 emeletes tornyot, hogy megküzdhessen a sötétség fejedelmével.
A torony emeleteit az alábbi drágakövekből építette:
1. emelet: narancs jáspis
2. emelet: vörös rubin
3. emelet: sárga topáz
4. emelet: zöld smaragd
5. emelet: kék zafír
6. emelet: lila ametiszt
7. emelet: fehér hegyi kristály 

A csata előtt Nimród király bejárta minden emeletét és emeletenként áldozatot mutatott be az isteneknek.
A torony tetejére felérve Nimród király csakrái és aurája fényesen izzottak. 
Az égen egy hatalmas lángoló szekéren a sötétség fejedelme közeledett. Nimród király megfeszítette íját és kilőtt felé egy nyilat, de az célt tévesztett. A gonosz hatalmasság elkapta a feléje kilőtt nyilat és bele mártotta a gyűlölet lángjába és visszadobta Nimród király felé.
A nyíl nem találta ugyan el a királyt, de a tornyot és környékét porig rombolta.
Nimród király azért maradt életben, mert a fején volt az a korona, amit a csata előtt ő maga készített. A koronát előzetesen megszenteltette az istenek által.
Nimród király sebesülten ugyan, de megmenekült, de ellenségei szörnyű bosszú álltak rajta: keresztre feszítették. 
Mivel tündér származása miatt halhatatlan volt ellensége fegyvere nem tudta megölni, de olyan mély sebet ejtett rajta, hogy hosszú és mély álomba zuhant. 
Testét nyugatra vitték és az Ister-folyó mentén - ott, ahol az Ister nyugatról délnek fordul - helyezték nyugalomra egy hegy gyomrában.
Nimród egyik fia Pálosz (más források szerint Túr vagy Magor) szerzetes rendet hozott létre azon a helyen, ahol Nimród hosszú álmát alussza. Hogy őrizzék a nagy máguskirályt.

és a valóság 
Isternek a Dunát nevezték régen az ókorban.

1925-ben brit régészek Irak egy kopár vidékén - ott, ahol ma a Marduk zikkurat (lépcsős piramis) áll  - kezdtek el ásni. A föld 260 ezer éves kori mélységében érdekes és máig megmagyarázhatatlan jelenségre akadtak.  A homok ebben a mélységben üvegesen összeolvadt és az összeolvadt üvegben színes üvegdarabokat találtak. Az ásatás tagjai 2 éven belül ismeretlen okból meghaltak.
1965-ben újabb régész csapat indult Irakba, de ezúttal magukkal vittek egy sugárzásmérő eszközt is. Az eszköz erős rádióaktív sugárzást jelzett - pontosabban alfa sugárzást - a 260 ezer éves mélységben. Az 1965-ös csapat tagjai 2 éven belül rádióaktív sugárzásban meghaltak.
A terület 1965 óta máig le van zárva. 

(forrás: You Tube - Avatara: "Nimród, a magyar máguskirály")

IMA A BOLDOGASSZONYHOZ

Mi Anyánk Univerzum királynője, ki a Földön vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Miképpen Benned, azonképpen bennünk is. S ahogy mindennap elküldöd a Te szereteted angyalait, úgy küldd el hozzánk ma is. És bocsásd meg a bűneinket, melyet a Te tested oltára a Természet ellen követtünk el. Miképpen mi is jóvátesszük azzal, hogy meggyógyítjuk a Földet. És gyógyítsd meg a szíveinket, szabadíts meg minden rossztól.

Mert Tiéd a Föld, a gyümölcs, az állatvilág, az emberi test, a szerelem, a szépség, és az öröklét.

Mindörökké, Ámen.

NIMRÓD KIRÁLY SEGÍTSÉGŰL HÍVÁSA

szólítom a Hold istenét, akit úgy neveznek: Ősúr.

szólítom a Mars szellemét, akit úgy neveznek: Hadúr.

szólítom a Nap erejét, akit úgy neveznek: Arany Atyácska.

szólítom a Vénusz istennőjét, akit úgy neveznek: Boldogasszony.

szólítom a Merkúr szellemét, akit úgy neveznek: Világügyelő Fiú.

szólítom a Jupiter szellemét, akit úgy neveznek: Magyarok Istene.

szólítom a Szaturnusz istenét, akit úgy neveznek: Öregisten.

Nap Párduca, szittyák dicső királya ébredj fel, jöjj el újra! Boríts fényt szent hazánkra!

AZ INDIAI HUNOK IMÁJA

Meditáljunk a Teremtő isteni Fényforráson, mely a Nap istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja égi, s földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!

INDIÁN SZENT TANÍTÁSOK

1. Tiszteld a Föld Anyát, és a másik három emberi faj bőrszínét!
2. Óvd a Föld Anyát és teremtményeit!
3. Becsüld a többi élőlényt, és hagyd, hogy ők is becsüljenek téged!
4. Légy nagyvonalú, mer ez az, ami segít túlélni! Adj hálát az életért a Teremtőnek!
5. Szeress, és vívd ki, hogy szeressenek!
6. Légy alázatos! Az alázat a bölcsesség és az értelem ajándéka!
7. Mindig légy kedves magaddal és másokkal!
8. Részesülj az érzésekből és a személyes kapcsolatokból!
9. Légy becsületes magaddal és másokkal!
10. Tartsd be ezeket a törvényeket, és tartasd be a többi emberrel is!

HAMÍS TANÍTÓK, ÁLMESTEREK ISMÉRVEI

1. A hamis tanító nem várja, hanem begyűjti a tanítványokat.
2. A hamis tanító tanításának középpontjában nem a Tan, hanem ő maga áll.
3. A hamis tanító a belsőről beszél, de a külsőre figyel.
4. A hamis tanító szeretetről és megbocsátásról beszél, mindaddig, amíg érdekei nincsenek veszélyben.
5. A hamis tanító hízeleg a tanítványainak, míg az igazi számon kérni, dorgálni is tud.
6. A hamis tanító nem kivívja, hanem kiköveteli a tanítványok tiszteletét és odaadását.
7. A hamis tanító szegénységet és szerénységet hirdet, de jól megél a hívek áldozatkészségéből.
8. A hamis tanító minduntalan saját küldetésére, kiválasztottságára hivatkozik.
9. A hamis tanító fennen hirdeti, ő már mentesült a földi élet törvényei, a Karma és az újjászületés alól.
10. A hamis tanító fél a többi tanítótól. A hamisak riválisai, az igaziak leleplezői lehetnek.
11. A hamis tanító fejlődésről beszél, de ő maga nem fejlődik.
12. A hamis tanító híveit, titkokkal, csodákkal, "fizeti ki".
13. A hamis tanító azt hirdeti, hogy az ő áldása, beavatása garancia a tanítvány fejlődésére.
14. A hamis tanító magához öleli a nála gyengébbeket, de eltaszítja az erősebbet.
15. A hamis tanító nem magyarázatot ad, hanem tekintélyekre hivatkozva vakhitet követel.
16. A hamis tanító a saját útját hirdeti a legigazabbnak minden út közül.